Curs Expert Achizitii Publice | Acreditat ANC | Bucuresti | 2020

Curs Expert Achizitii Publice – Soluții pe timp de criză
ZOOM CLASS: 27 iulie – 6 august 2020

OBIECTIVE CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

 • Curs Expert Achiziţii Publice se adresează tuturor celor care doresc să dobândească competențe în elaborarea și gestionarea procedurilor de achiziţii publice. Pregătirea este intensivă, iar lectorii sunt consultanți în achiziții publice, buni cunoscători ai legislației achizițiilor publice, cu experiență dobândită atât în ofertare, cât și în evaluare.
 • Tematica și tehnicile de predare vizează dezvoltarea abilităților specifice de scriere, monitorizare și evaluare a procedurilor de achiziții publice, oferind înțelegerea unei proceduri de achiziții și dincolo de „baricadă”, prin aplicații practice realizate în echipe mixte – ofertanți și contractanți. Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile.
 • Sunt prezentate și experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice achiziţiilor publice, înțelegerea procesului de evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor. Sunt prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor.
Curs Expert Achizitii Publice

Curs Expert Achizitii Publice: Lectori Consultanți și Exemple de bună practică

Pregătirea este intensivă, iar lectorii sunt consultanți experimentați, buni cunoscători ai legislației achizițiilor publice. Lectorii au experiență complexă, dobândită atât în ofertare, cât și în evaluare și gestionare a procedurilor de achiziții publice.Pentru facilitarea înțelegerii întregului proces al achizițiilor publice, tematica și tehnicile de predare vizează și procesul de achiziții publice – dincolo de „baricadă”.

Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile. La finalul cursului, participanții vor avea un nivel de cunoștințe teoretice și legislative mult îmbunătățit, nivel ce le va permite atât elaborarea documentelor, cât și gestionarea lor în sistemul electronic SEAP/SICAP.


FORMULAR INFORMAŢII SUPLIMENTARE ŞI ÎNSCRIERE RAPIDĂ 

 • Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la Curs Expert Achiziţii Publice sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie!
 • Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!


Curs Expert Achizitii Publice

                                     STRUCTURA MODULE TEMATICE CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

MODUL 1 – Legislație Actualizată

 • Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) –M.Of. nr. 390/2016;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale –M.Of. nr. 391/2016;
 • HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice-M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
 • HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale-M.Of. nr.422/6 iunie 2016;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii -M.Of. nr. 392/2016;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor, precum şi pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestaţiilor –M.Of. nr. 393/2016;
 • Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;
 • ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Noul Sistem al Achizitiilor Publice În România: componenta instituţională (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) şi componenta legislativă, în conformitate cu Directivele Europene 2014
 • Directiva 2014/23/UEa Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);
 • Directiva 2014/24/UEa Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice(abrogat Directiva 18);
 • Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);
 • Legislația specifica in vigoare in domeniul achizițiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004:
 • OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA; Strategia națională în domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015).

MODUL 2 – SEAP / SICAP

 • Modul de completare a formularului de integritate;
 • Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
 • Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor;
 • Transmiterea în SEAP a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru;
 • Transmiterea în S.E.A.P. a contestațiilor si deciziilor;
 • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
 • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
 • Cumpărarea directa;
 • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
 • Utilizarea semnăturii electronice (instalarea semnăturii electronice);
 • Criptarea documentelor și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă;
 • Anunţul privind consultarea pieţei;
 • Publicarea anunţurilor de participare;
 • Urmărirea solicitărilor de clarificare adresate de către operatorii economici si modul de formulare si postare a răspunsurilor către aceștia;
 • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
 • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;
 • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziţii publice;
 • Cumpărarea directă. Ponturi privind eficientizarea activităţii de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.
 • Anunţul de publicitate. Publicarea în SEAP a notificărilor privind achiziţiile directe realizate offline ;
 • Încărcarea în sistemul electronic a documentaţiei de atribuire (modul de completare a fişei de date, configurarea DUAE)
 • Evaluarea ofertelor de achiziţii publice (întocmirea și publicarea declarației de participare, etapele evaluării ofertelor, deliberarea şi alegerea câştigătorului, publicarea în SEAP a raportului procedurii de atribuire)
 • Finalizarea procedurii de achiziție publică și informarea ofertanților

MODUL 3 – Contractanţi

 • OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificări /speţe;
 • Confidentialitatea ofertelor;
 • Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate;
 • Motive de excludere;
 • Termene de evaluare şi reevaluare a ofertelor;
 • Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – din perspectiva atât a  procedurii de achizitie ,cât şi de ofertare;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general;
 • Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publică şi sectorială
 • Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
 • Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
 • Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (Ce stă în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
 • Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente;
 • Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;
 • Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
 • Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
 • Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020;
 • Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități
 • Unele particularități privind realizarea unui DUAE;
 • Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
 • Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;
 • Garanția de participare/buna executie;
 • Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;
 • Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;
 • Efecte;
 • Comunicări către ofertanți;
 • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;
 • Diverse speţe privind clarificările, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţie publică;
 • Capitolele de sancţiuni/penalităţi din contractele de achiziţie publică;
 • Indicatori de performanţă, factori de evaluare din documentaţiile de atribuire (speţe).

MODUL 4 – Ofertanți

 • Platforma SEAP: scop, rol, structură;
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor;
 • Înregistrarea în SEAP – Aplicație;
 • Identificarea procedurilor de interes pe domenii;
 • Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;
 • Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație;
 • Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;
 • Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor
 • Fișa de date a achiziției;
 • Criteriile de calificare;
 • Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea.
 • Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei;
 • Clarificări, notificări, contestații;
 • Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;
 • DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției;
 • Depunerea ofertei. Criptarea prețului;
 • Garanția de participare și deschiderea ofertelor;
 • Cereri de clarificări pentru ofertele depuse;
 • Asociere, subcontractare, terţi susținători – obligatii, DUAE, criterii de calificare;
 • Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării;
 • Ofertă ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ
 • Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;
 • Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;
 • Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE;
 • Contestația. Scop și tipuri de abordare;
 • Obligațiile autorității contractante;
 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
 • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP
 • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
 • Cumpărarea directă;
 • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
 • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
 • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
 • Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
 • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
 • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale
 • Modul de întocmire si depunere a DUAE de către fiecare participant la procedură;
 • Modul de întocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractantă;
 • Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
 • Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor.

DETALII ORGANIZATORICE

Perioada de desfăşurare:

27 iulie – 6 august 2020

L-J (27 – 30 Iulie si 3 – 6 August)

Interval orar:

18:00 – 21:30

3 ore/zilnic, timp de 8 zile

Durată curs:

30 h teorie

/30 h practică

Sală de curs virtuală:

Teorie, Practică, Examen

ONLINE


Certificare:

Certificare ANC

Set complet de competenţe profesionale

Nivel studii:

Studii superioare

Status curs:

Grupă aproape formată. Cursul se susține.

Trainer:

Consultant și Evaluator, Trainer ANAP

SORIN TURTUREA


Modalitate desfăşurare:

ONLINE

Platforma ZOOM

Preţul cursului:

850 Lei pentru înscrieri până la data de 10 Iulie 2020

1200 Lei pentru înscrieri după data de 10 Iulie 2020

Modalităţi de plată: 

Online, cu cardul, în formularul de înscriere

Cash/card la sediul nostru

POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

Înregistrează-te!

Completează

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


FORMULAR INFORMAŢII SUPLIMENTARE ŞI ÎNSCRIERE RAPIDĂ 

 • Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la Curs Expert Achiziţii Publice sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie!
 • Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!

Cursul Expert Achiziţii Publice se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale aferente standardului ocupațional Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional Expert Achiziții Publice.

COMPETENTE RECUNOSCUTE LA NIVEL EUROPEAN

Set complet de competențe

1. Comunicarea interpersonala
2. Perfecționarea pregătirii profesionale
3. Utilizarea calculatorului
4. Coordonarea muncii in echipa
5. Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire
6. Elaborarea documentelor de specialitate
7. Analiza legislației aplicabile specifice
8. Acordarea consultantei de specialitate
9. Planificarea achizițiilor publice
10. Derularea procedurilor de atribuire
11. Finalizarea procedurilor de atribuire


TESTIMONIALE ABSOLVENŢI CURS EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

Bagaj consistent de cunoștințe legislative și tehnici de organizare

Andrei M: Lucrez în domeniul achiziţiilor publice, iar participarea la Curs Expert Achiziţii Publice m-a ajutat sa mă perfecționez și să fiu mai sigur pe mine în orice decizie pe care trebuie sa o iau în procesul de derulare a achiziţiilor publice. Experienţa lectorului a fost de mare ajutor, prin aplicaţiile practice propuse, prin soluțiile oferite, prin sfaturile deosebit de utile.

Activitatea mea profesională deja se desfăşoară la alt nivel

Iulia D: Vă felicit pentru modul în care aţi gândit Curs Expert Achiziţii Publice. Îmi este de un real folos, activitatea mea profesională deja se desfăşoară la alt nivel, având în vedere cunoştinţele noi acumulate şi abilităţile practice considerabil îmbunătăţite după finalizarea acestui curs.

Recomand cu încredere Curs Expert Achiziţii Publice

Alina S: Recomand cu încredere cursul organizat de Euro Best Team, tuturor celor care doresc să își actualizeze cunoștintele legislative, dar si celor care lucrează sau vor să lucreze în domeniu şi au nevoie de o abordare corectă în momentul în care trebuie să facă o achiziţie.

Reper de creştere profesională

Adriana I: Cursul Expert Achiziţii Publice organizat de Euro Best Team rămâne un reper de creştere profesională pentru cariera mea. Buni organizatori, excelenţi lectori, aplicaţii practice adaptate cerinţelor reale ale domeniului achiziţiilor publice. Îi multumesc lectorului pentru sprijin, răbdare şi pentru atenţia cu care tratează fiecare speţă propusă de cursanţi.

Informaţii noi şi multe sfaturi practice

Mihai G: Am ales să urmez cursul Euro Best Team la recomandarea unor colegi, dar şi pentru renumele şi vechimea firmei. Sunt mulţumit de alegerea făcuta şi îmi doresc să revin şi pe viitor, având în vedere că legislaţia este în continuă schimbare, iar domeniul achiziţiilor publice este unul dificil, unde actualizarea reglementărilor legislative este o mare provocare. Vă mulţumesc pentru tot suportul şi vă doresc mult success în continuare!

Curs memorabil, cu multe învăţăminte

Sonia D: Curs Expert Achiziţii publice este unul memorabil, cu multe învăţăminte, cu informaţii noi, dar şi cu multe sfaturi practice pe care poţi să le primeşti doar de la persoane experimentate care lucreaza în domeniu. Este de menţionat experienţa deosebită a lectorului şi seriozitatea cu care abordează fiecare discuţie legată de domeniul complex al achiziţiilor publice.


ALTE CURSURI CARE TE-AR PUTEA INTERESA


Conţinutul acestei pagini reprezintă proprietatea intelectuală a Euro Best Team.
Preluarea conţinutului şi informaţiilor din această pagină reprezintă infracţiune şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi: 0756.065.544, [email protected].

Pentru mai multe cursuri, vă rugăm să accesaţi oferta noastră completă!