Curs Expert Achizitii Publice | Acreditat ANC | Bucuresti | 2020

Curs Expert Achizitii Publice – Soluții pe timp de criză
ZOOM CLASS: 22 iunie – 1 iulie 2020

Curs Expert Achizitii Publice – Acredit ANC

Curs Expert Achiziții Publice este deschis absolvenților de studii superioare și de adresează celor care doresc să dobândească competențe în gestionarea procedurilor de achizitii publice.

Cursul oferă un cadru complet și complex de înțelegere a domeniului achizițiilor publice propunând o serie de aplicații practice realizate în echipe mixte din care fac parte atât ofertanți, cât și contractanți.

Cursul pune accent pe dezvoltarea abilităților privind înțelegerea și aplicarea prevederilor legislative, luarea deciziilor corecte ținând cont de legislație, cunoașterea și aplicarea bunelor practici, planificarea și organizarea strategică, identificarea riscurilor și luarea măsurilor de limitare a acestora.

De asemenea sunt prezentate și experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice, înțelegerea procesului de evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor.

Sunt prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor.

Exemple de bună practică

 • Pregătirea este intensivă, iar lectorii sunt consultanți experimentați, buni cunoscători ai legislației achizițiilor publice. Lectorii au experiență complexă, dobândită atât în ofertare, cât și în evaluare și gestionare a procedurilor de achiziții publice.
 • Pentru facilitarea înțelegerii întregului proces al achizițiilor publice, tematica și tehnicile de predare vizează și procesul de achiziții publice – dincolo de „baricadă”. Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile.
 • La finalul cursului, participanții vor avea un nivel de cunoștințe teoretice și legislative mult îmbunătățit, nivel ce le va permite atât elaborarea documentelor, cât și gestionarea lor în sistemul electronic SEAP/SICAP.
 • Dacă doriți să primiți o ofertă personalizată sau mai multe informații despre acest curs, vă rugăm să completați formularul de mai jos. Un consultant Euro Best Team vă va contacta asap.

Legislație Actualizată  – Curs Expert Achizitii Publice

 

 • Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) –M.Of. nr. 390/2016;
 • HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice-M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale –M.Of. nr. 391/2016;
 • HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale-M.Of. nr.422/6 iunie 2016;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii -M.Of. nr. 392/2016;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor, precum şi pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestaţiilor –M.Of. nr. 393/2016;
 • Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;
 • ORDIN Nr. 314/2018din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutională (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014;
 • Directiva 2014/23/UEa Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);
 • Directiva 2014/24/UEa Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice(abrogat Directiva 18);
 • Directiva 2014/25/UEa Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);
 • Legislația specifica in vigoare in domeniul achizițiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA;
 • Strategia națională in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015).

Modul SEAP/SICAP  – Curs Expert Achizitii Publice

 

 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice
 • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP
 • Publicarea in SEAP a planurilor de achizitii publice
 • Cumpararea directa. Ponturi privind eficientizarea activitatii de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.
 • Anuntul de publicitate. Publicarea in SEAP a notificarilor privind achizitiile directe realizate offline
 • Incarcarea in sistemul electronic a documentatiei de atribuire (modul de completare a fisei de date, configurarea DUAE)
 • Utilizarea semnăturii electronice (instalarea semnăturii electronice,
 • Criptarea documentelor și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractanta)
 • Anuntul privind consultarea pietei
 • Publicarea anunturilor de participare
 • Urmărirea solicitărilor de clarificare adresate de către operatorii economici si modul de formulare si postare a răspunsurilor către aceștia
 • Evaluarea ofertelor (întocmirea și publicarea declarației de participare, etapele evaluării ofertelor, deliberarea si alegerea castigatorului, publicarea in SEAP a raportului procedurii de atribuire)
 • Modul de completare a formularului de integritate
 • Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achizitii publice/acord cadru in baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016.
 • Modul de formulare si depunere a contestatiilor.
 • Transmiterea în SEAP a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru.
 • Transmiterea în S.E.A.P. a contestațiilor si deciziilor
 • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic
 • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic
 • Cumpărarea directa
 • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
 • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
 • Finalizarea procedurii de achiziție publică și informarea ofertanților;
 • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
 • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale;
 • Modul de întocmire si depunere a DUAE de către fiecare participant la procedura

 Modul Contractanți – Curs Expert Achizitii Publice 

 • OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificari /spete
 • Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate
 • Confidentialitatea ofertelor
 • Motive de excludere
 • Termene de evaluare si reevaluare a ofertelor
 • Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – din perspectiva atat a  procedurii de achizitie cat si de ofertare
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general
 • Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publica si sectoriala
 • Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;)
 • Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
 • Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice; (Ce sta in spatele gandirii autoritatii/entitatii contractante din perspectiva celui care oferteaza (intelegere procese necesare intocmirii documentatiei sau au contestatiei)
 • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
 • Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente.
 • Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice:
 • Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
 • Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
 • Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020
 • Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor; – particularități.
 • Unele particularități privind  realizarea unui DUAE.
 • Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații
 • Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite.
 • Garanția de participare/buna executie
 • Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
 • Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare
 • Efecte.
 • Comunicări către ofertanți.
 • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale
 • Diverse spete privind clarificarile, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziite publica
 • Capitolele de sanctiuni/penalitati din contractele de achizitie publica
 • Indicatori de performanta, factori de evaluare din documentatiile de atribuire (spete)

 Modul Ofertanți – Curs Expert Achizitii Publice 

 • Platforma SEAP: scop, rol, structură,
 • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor
 • Înregistrarea în SEAP – Aplicație
 • Identificarea procedurilor de interes pe domenii;
 • Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;
 • Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație.
 • Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;
 • Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor.
 • Fișa de date a achiziției
 • Criteriile de calificare
 • Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice si a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea. Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei.
 • Clarificări, notificări, contestații;
 • Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;
 • DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției.
 • Depunerea ofertei. Criptarea prețului;
 • Garanția de participare și deschiderea ofertelor.
 • Cereri de clarificări pentru ofertele depuse.
 • Asociere, subcontractare, terti susținători – obligatii, DUAE, criterii de calificare
 • Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării
 • Oferta ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ.
 • Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;
 • Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;
 • Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE.
 • Contestația. Scop și tipuri de abordare.
 • Obligațiile autorității contractante.
 • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice
 • Inregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP
 • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic
 • Cumpărarea directă
 • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic
 • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
 • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
 • Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
 • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
 • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale;
 • Modul de intocmire si depunere a DUAE de catre fiecare participant la procedura
 • Modul de intocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractanta
 • Reguli privind posibilitatea modificarii contractelor de achizitii publice/acord cadru in baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016.
 • Modul de formulare si depunere a contestatiilor.

                                     Lector: Sorin Turturea – Consultant și Evaluator, Trainer ANAP

 
 • Profesionalism dovedit prin activitate complexă și proiecte de amploare
 • Sorin Turturea este expert achiziții publice și lector acreditat și susține Curs Achizitii Publice de peste 15 ani;
 • Este unul dintre cei mai experimentați specialiști în domeniul achizitiilor publice din România;
 • Are experiență în derularea de proceduri de achizitii publice în instituții ale administrației centrale (ministere și autorități publice) și locale (achizitii publice derulate de peste 35 de consilii județene și numeroase primării), unde a asigurat atribuirea a mai mult de 100 de contracte de achizitii publice de lucrări și a peste 500 de contracte
 • de achizitii publice de produse și servicii din categorii diverse;
 • Experiența lui acoperă întreg ciclul de management al achizitiilor publice, precum și domeniile conexe acestora (economic, juridic), dar și relația cu instituțiile de supervizare, audit și control;
 • Sorin a avut responsabilitatea depunerii mai multor oferte, cu o valoare totala de peste 10 milioane de euro, contribuind cu succes, prin experiența sa, la câștigarea unor contracte atât în România, cât și în străinătate (inclusiv contracte semnate cu Comisia Europeană);
 • Are o bogată experiență în mediul privat, unde a realizat achizitii în cadrul unor firme cu activitate la nivel național și internațional;
 • În total, valoarea contractelor de achizitii atribuite și pentru care a avut responsabilitate directă pentru atribuirea și implementarea contractelor se ridică la peste 50 de milioane de euro;
 • Majoritatea achizitiilor publice realizate au fost derulate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă (Banca Mondială, Uniunea Europeană, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, USAID etc), care au avut beneficiari din domenii diverse (guvern, ministere, justiție, ONG-uri);
 • In calitate de expert selectat de MFE, Sorin a asigurat controlul privind legalitatea a peste 100 de contracte de achizitii publice realizate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. Aceasta îi permite să prezinte aspectele privind achizitiile publice inclusiv din prisma instituțiilor de control, ceea ce micșorează riscurile de nereguli.

  „Procesul de achizitii publice este complex si dinamic, fiind în permanență evoluție și adaptare și va fi tratat integral  in cadrul Curs Expert Achizitii Publice.  Modificările legislative, nevoia continuă de adaptare la practicile comerciale, gestionarea riscurilor inerente fiecărei achizitii, diversitatea spețelor din domeniu, caracterul concurențial al procesului, toate accentuează nevoia unei pregătiri teoretice solide, cu orientare spre aplicabilitate practică. Cunoașterea legislației in domeniu este necesara, dar nu suficienta pentru gestionarea oricărei situații întâlnite; cunoștințele privind soluțiile posibile, punctele tari și slabe ale acestora și riscurile aferente sunt singurele care permit unui expert în achiziții să realizeze managementul corect al unui astfel de proces complex” – Sorin Turturea – Trainer Acreditat ANC.

Perioada de desfășurare

Cursul Expert achiziții publice în mediul online se desfășoară pe parcursul a 8 zile, în sesiuni de câte 3 ore în perioada 22 iunie – 1 iulie 2020 astfel :

5 zile: de Luni (22 iunie) până Vineri (26 iunie), în intervalul orar: 18.00 – 21.30

3 zile: de Luni (29 iunie) până Miercuri (1 iulie), în intervalul orar: 18.00 – 21.30

Prețul Cursului

Prețul cursului este 850 Lei pentru înscrieri până la data de 31 Mai 2020. Pentru înscrierile efectuate după această dată, prețul cursului este 1200 de Lei. 

În prețul cursului sunt incluse toate costurile: instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare ANC.

Contact: 0756.065.544

Modalități de plată: ordin de plată, cu cardul online în formularul de înscriere sau cash/card la sediul nostru.

FORMULAR DE INSCRIERE

Cursul se încheie cu Examen de Certificare ANC

Cursul are 30 de ore în mediul online și cuprinde atât pregătire teoretică, cât și aplicații practice. Pregătirea practică, pentru care este prevăzut un număr de 30 de ore, va fi realizată și in mediul online și individual, 100% în coordonarea lectorului, și are ca scop pregătirea examenului de certificare. Toate activitățile de pregătire teoretică și practică, precum și de evaluare în vederea certificării vor fi online.

La începutul cursului va fi organizată o scurtă sesiune de familiarizare a cursanților cu funcțiile și posibilitățile de utilizare ale platformei.

IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru tot setul de competențe profesionale aferente standardului ocupațional Expert Achiziții Publice, COD COR 214946. Întregul set de competențe se va regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Ce spun absolvenții cursului Expert Achizitii Publice

 

            Plec de la curs cu un bagaj consistent, atât de cunoștințe legislative, cât și de tehnici și moduri de organizare.

Lucrez in domeniul achizitilor publice, iar participarea la acest curs m-a ajutat sa mă perfecționez și să fiu mai sigur pe mine în orice decizie pe care trebuie sa o iau în procesul de derulare a achizitiilor publice. Experienta lectorului a fost de mare ajutor, prin aplicatiile practice propuse, prin soluțiile oferite, prin sfaturile deosebit de utile.

Recomand cu încredere Curs Achizitii Publice organizat de Euro Best Team, tuturor celor care doresc să își actualizeze cunoștintele legislative, dar si celor care lucrează sau vor să lucreze in domeniu si au nevoie de o abordare corecta in momentul in care trebuie sa faca o achizitie. Andrei M.

Aplicatiile practice, atât pentru cumpărători, cât și pentru ofertanți, m-au ajutat să înțeleg mai bine procesul în ansamblu și să fiu mult mai atent la aspecte pe care până acum nu le aveam în vedere, dar care cresc considerabil sansele de reusita intr-un proces de vânzare sau de cumpărare reglementat prin legea achizițiilor publice.

Plec de la curs cu un bagaj consistent, atât de cunoștinte legislative, cât și de tehnici și moduri de organizare a oricărui proces de achizitii, fie el de cumparare sau de vănzare. Alina S.

             Activitatea mea profesionala deja se desfasoara la alt nivel.

Va felicit pentru modul in care ati gandit Curs Expert Achizitii Publice. Imi este de un real folos, activitatea mea profesionala deja se desfasoara la alt nivel, avand in vedere cunostintele noi acumulate si abilitatile practice considerabil imbunatatite dupa finalizarea acestui curs.

II multumesc lectorului pentru sprijin si pentru rabdare, dar si pentru atentia cu care trateaza fiecare speta propusa de cursanti. Apreciez atmosfera profesionista si nivelul ridicat al discutiilor. Mult success in continuare! Iulia D.

Cursul Expert Achizitii Publice organizat de Euro Best Team ramane un reper de crestere profesionala, pentru cariera mea profesionala. Buni organizatori, excelenti lectori, aplicatii practice adaptate cerintelor reale ale domeniului achizitiilor publice. Adriana I.

            Un curs memorabil, cu multe invataminte, cu informatii noi, dar si cu multe sfaturi practice.

Am ales sa urmez cursul Euro Best Team la recomandarea unor colegi, dar si pentru renumele si vechimea firmei. Sunt multumit de alegerea facuta si imi doresc sa revin si pe viitor, avand in vedere ca legislatia este in continua schimbare, iar domensiul este unul dificil unde actualizarea reglementarilor legislative este o mare provocare. Va multumesc pentru tot suportul si va doresc mult success in continuare! Mihai G.

Este un curs memorabil, cu multe invataminte, cu informatii noi, dar si cu multe sfaturi practice pe care poti sa le primesti doar de la persoane experimentate care lucreaza in domeniu. Estre de mentionat experienta deosebita a lectorului si seriozitatea cu care abordeaza fiecare discutie legata de domeniul complex al achizitiilor publice. Sonia D.

Continutul acestei pagini reprezinta proprietatea intelectuala a Euro Best Team.
Preluarea continutului si informatiilor din aceasta pagina reprezinta infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.
Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati: 0756.065.544, [email protected].

Pentru mai multe cursuri va rugam sa accesati oferta noastra completa!

Curs Expert Achizitii Publice – Soluții pe timp de criză
ZOOM CLASS: 22 iunie – 1 iulie 2020

Curs Expert Achizitii Publice - Acredit ANC Curs Expert Achiziții Publice este deschis absolvenților de studii superioare și de adresează celor care ...
Citește Mai Mult

Curs SEAP/SICAP Ofertanti
Aplicații Practice 100%
9 – 11 Iunie 2020

Obiective Curs SEAP/SICAP Ofertanti Curs SEAP/SICAP Ofertanti se adresează personalului din partea operatorilor economici care își desfășoară activitatea în departamentele ...
Citește Mai Mult

Curs Noul SEAP/SICAP pentru Autoritati Contractante
Aplicații Practice 100%
Perioadă de desfășurare: 16 – 18 Iunie 2020

Obiective Curs SEAP Autoritati Contractante Esti incepator in domeniul achizitiilor publice? Autoritatea pentru care lucrezi tocmai a semnat un proiect ...
Citește Mai Mult

Curs Expert Achizitii Publice – Ofertanți
ZOOM CLASS 24 – 26 Iunie 2020

Obiective Curs Expert Achizitii Publice Ofertanti Vrei sa intocmesti o oferta cat mai corect, realist si transparent astfel incat sa ...
Citește Mai Mult

Cadru Legislativ in Materia Achizitiilor Publice

ZOOM CLASS: 29 Iunie – 1 Iulie 2020

Obiective Curs Legislatie Achizitii Publice Personalul din compartimentele de specialitate ale autoritatilor contractante (achizitii publice, juridic, financiar-contabilitate, beneficiari directi ai ...
Citește Mai Mult

Curs Achizitii Publice Autorități Contractante
Practic și Interactiv
ZOOM CLASS 24 – 26 Iunie 2020

Obiective: Redactare Plan de Achiziții, Caiet de sarcini, Documentația de Atribuire Lucrezi la o autoritate contractantă? Vrei să înveți să ...
Citește Mai Mult