Curs Expert Achiziții Publice Acreditat ANC Set complet de competențe europene ONLINE: 12 -26 septembrie 2022. Număr referință SEAP: 04022019 - Curs Expert Achizitii Publice | Acreditat ANC | Bucuresti | 2020

Curs Expert Achiziții Publice Acreditat ANC
Set complet de competențe europene
ONLINE: 12 -26 septembrie 2022. Număr referință SEAP: 04022019

# 15 ani de experiență
# Lectori ANAP

# Modele. Studii de caz
#Aplicații SEAP/SICAP
#Legislația la zi

# Ofertanți și Contractanți

Structură module tematice și aplicații practice

Modul 1: Legislație actualizată

 • Legea nr. 98/23 mai 2016 privind achizițiile publice (clasice) –M.Of. nr. 390/2016;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale –M.Of. nr. 391/2016;
• HG 395/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice-M.Of. nr. 423/6 iunie 2016;
• HG 394/2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale-M.Of. nr.422/6 iunie 2016;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii -M.Of. nr. 392/2016;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor, precum şi pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestaţiilor –M.Of. nr. 393/2016;
• Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate;
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat –în vigoare din data de 10 mai 2018;
• ORDIN Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii; 
• Noul Sistem al Achizitiilor Publice În România: componenta instituţională (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) şi componenta legislativă, în conformitate cu Directivele Europene 2014;
• Directiva 2014/23/UEa Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU);
• Directiva 2014/24/UEa Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice(abrogat Directiva 18);
• Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17);
• Legislația specifica in vigoare in domeniul achizițiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004;
• OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA; Strategia națională în domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015).

Modul 2: SEAP / SICAP

 
• Modul de completare a formularului de integritate;
• Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
• Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor;
• Transmiterea în SEAP a anunțurilor de atribuire, inclusiv cele referitoare la contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru;
• Transmiterea în S.E.A.P. a contestațiilor si deciziilor;
• Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
• Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
• Cumpărarea directa;
• Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
 
• Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
• Utilizarea semnăturii electronice (instalarea semnăturii electronice);
• Criptarea documentelor și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă;
• Anunţul privind consultarea pieţei;
• Publicarea anunţurilor de participare;
• Urmărirea solicitărilor de clarificare adresate de către operatorii economici si modul de formulare si postare a răspunsurilor către aceștia;
• Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
• Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
• Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;
 •  

 

 
 •  
 
• Publicarea în SEAP a planurilor de achiziţii publice;
• Cumpărarea directă. Ponturi privind eficientizarea activităţii de identificare a produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic S.E.A.P.
• Anunţul de publicitate. Publicarea în SEAP a notificărilor privind achiziţiile directe realizate offline;
• Încărcarea în sistemul electronic a documentaţiei de atribuire (modul de completare a fişei de date, configurarea DUAE);
• Evaluarea ofertelor de achiziţii publice (întocmirea și publicarea declarației de participare, etapele evaluării ofertelor, deliberarea şi alegerea câştigătorului, publicarea în SEAP a raportului procedurii de atribuire);
• Finalizarea procedurii de achiziție publică și informarea ofertanților.

Modul 3: Autorități contractante

• OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice; instructiuni ANAP, ordine, notificări /speţe;
• Confidentialitatea ofertelor;
• Controlul ex-ante exercitat de A.N.A.P. Liste de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate;
• Motive de excludere;
• Termene de evaluare şi reevaluare a ofertelor;
• Profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul achizițiilor publice – din perspectiva atât a  procedurii de achizitie ,cât şi de ofertare;
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice („formulare electronice”) 1.„Planificare” 2.„Procedură concurențială” 3.„Notificare prealabilă a atribuirii directe” 4.„Rezultat” 5.„Modificarea contractului” 6.„Schimbare”  – la nivel general;
• Noile praguri valorice aplicabile din 01.01.2020 în cadrul procedurilor de achiziție publică şi sectorială;
• Pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja;
• Analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă;
 
• Prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice (Ce stă în spatele gândirii autorităţii/entităţii contractante din perspectiva celui care ofertează (înţelegere procese necesare întocmirii documentaţiei sau contestaţiei);
• Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării;
• Tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente;
• Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice;
• Soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
• Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță. Platforma SEAP/SICAP noutăți 2020;
• Criterii minime de calificare: proporționale, reprezentative; modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare;
• Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor – particularități;
 
• Unele particularități privind realizarea unui DUAE;
• Derularea unei proceduri de atribuire on line. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
• Citirea unui răspuns DUAE. Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite;
• Garanția de participare/buna executie;
• Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI;
• Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare;
• Efecte;
• Comunicări către ofertanți;
• Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică; Modificări ale contractului în perioada de implementare; Modificări substanțiale, modificări nesubstanțiale;
• Diverse speţe privind clarificările, ofertele, acordul cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţie publică;
• Capitolele de sancţiuni/penalităţi din contractele de achiziţie publică;
• Indicatori de performanţă, factori de evaluare din documentaţiile de atribuire (speţe).

BENEFICII:

Program în cursul săptămânii seara,
după job

Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE

Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului

Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire

Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz

Teste online pentru pregătirea examenului de certificare

Traineri autorizați

Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Formular informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!  0756.056.480

   

   

  Program cu publicul: 09:00 – 17:30

   


  Despre Curs Expert Achiziții Publice

  Obiective

  Este vizată dezvoltarea abilităților specifice de scriere, monitorizare și evaluare a procedurilor de achiziții publice, oferind înțelegerea unei proceduri de achiziții și dincolo de „baricadă”, prin aplicații practice realizate în echipe mixte – ofertanți și contractanți. Pe tot parcursul cursului sunt prezentate exemple de succes, exemple de bună practică, sfaturi utile.

  Public-ţintă

  Curs Expert Achiziţii Publice se adresează tuturor celor care doresc să dobândească competențe în elaborarea și gestionarea procedurilor de achiziţii publice. Pregătirea este intensivă, iar lectorii dețin o vastă  experiență atât în ofertare, cât și în evaluare.

  Autorizare

  Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

  4 Module Intensive

  ♦ Legislație actualizată
  ♦ SEAP / SICAP
  ♦ Autorități contractante
  ♦ Ofertanți
   
   

   

  Aplicaţii practice

  Sunt experimentate tehnici eficiente pentru elaborarea documentelor specifice achiziţiilor publice, înțelegerea procesului de evaluare, derularea relațiilor comerciale, raportare, recepție, închiderea procedurilor. Sunt prezentate și analizate cu atenție situațiile de risc și aspectele ce pot conduce la eșuarea demersurilor.

  Lectori experimentaţi

  Lectorii sunt consultanți experimentați, buni cunoscători ai legislației achizițiilor publice. Dețin o experiență complexă, dobândită atât în ofertare, cât și în evaluarea și gestionare procedurilor de achiziții publice. Pentru facilitarea înțelegerii întregului proces al achizițiilor publice, tematica și tehnicile de predare vizează și procesul de achiziții publice – dincolo de „baricadă”.
  Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei.

  Competenţe recunoscute la nivel european

  Detalii desfășurare curs

  Perioadă desfăşurare

       12 – 26 septembrie

  Luni, Miercuri,Joi – 12,14,15   septembrie   2022                      

  Luni, Marţi,Miercuri,Joi – 19,20,21,22   septembrie   2022                         

  Luni – 26 septembrie  2022         

  Interval orar

  18:00 – 21:00
  3 ore/zilnic

  Durată curs

  8 zile

  Sală de curs virtuală

  Teorie, Practică, Examen

  ONLINE

  Certificare

      Certificare CAFFPA      (înlocuiește ANC)
  Set complet de competenţe profesionale

  Nivel studii

  Înscrierea și participarea nu au condiții speciale de acces privind nivelul studiilor.
  Înscrierea la examen în vederea certificării este disponibilă doar pentru absolvenții de studii superioare. 
  Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

  Status curs

  Cursul se susține, va începe în curând!

  Trainer

  Formator

  Desfăşurare

  ONLINE
  Platforma ZOOM

  Preţul cursului

  750 Lei pentru inscrieri până la data de 15 august 2022

  1100 Lei pentru înscrieri începând cu data de 16 august
  Instruire teoretică și practică, materiale de curs, evaluare, certificare.
  Nu se percep sume suplimentare pentru examen sau eliberare certificat.

  Modalităţi de plată

  Ordin de plată
  Online, cu cardul, în formularul de înscriere
  Cash/card la sediul nostru
  POSIBILITATE PLATĂ ÎN RATE!

  Înregistrează-te

  Completează

  Modul 4: Ofertanți

   
  • Platforma SEAP: scop, rol, structură;
  • Tipuri de anunțuri, proceduri de achiziție asociate anunțurilor;
  • Înregistrarea în SEAP – Aplicație;
  • Identificarea procedurilor de interes pe domenii;
  • Tipul procedurii: valoare, loturi, modalitate de atribuire: contract/acord cadru;
  • Utilizarea noului catalog SEAP – Aplicație;
  • Achiziționare poziții de catalog și gestionarea lor în SEAP;
  • Structura documentelor unei proceduri de achiziție. Identificarea și deschiderea lor;
  • Fișa de date a achiziției;
  • Criteriile de calificare;
  • Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice şi a propunerii financiare – conținutul fiecăreia dintre acestea;
  • Criterii de atribuire. Analiza acestora. Modalitatea de prezentare a ofertei;
  • Clarificări, notificări, contestații;
  • Participări preplătite, înscrierea într-o procedură;
  • DUAE și corelarea cu fișa de date a achiziției;
   
  • Depunerea ofertei. Criptarea prețului;
  • Garanția de participare și deschiderea ofertelor;
  • Cereri de clarificări pentru ofertele depuse;
  • Asociere, subcontractare, terţi susținători – obligatii, DUAE, criterii de calificare;
  • Gestionarea cererilor de clarificări pe perioada evaluării;
  • Ofertă ADMISĂ. Ofertă RESPINSĂ;
  • Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor;
  • Prețul aparent neobișnuit de scăzut raportat la valoarea estimată a achiziției;
  • Oferta câștigătoare. Prezentare documente suport DUAE;
  • Contestația. Scop și tipuri de abordare;
  • Obligațiile autorității contractante;
  • Prezentarea ultimelor modificările legislative în materia achizițiilor publice;
  • Înregistrarea/recuperarea/reînnoirea certificatului digital SEAP;
  • Achiziționarea serviciilor puse la dispoziția operatorilor economici de către sistemul economic;
  • Cumpărarea directă;
  • Achiziționarea de poziții de catalog, ponturi privind modul de completare a acestora, publicarea produselor/serviciilor/lucrărilor în catalogul electronic;
  • Lecții învățate și aplicarea acestora la achiziții ulterioare;
  • Adaptarea la cerințele proiectelor cu finanțare europeană;
  • Monitorizarea, supervizarea și controlul procedurilor de achiziție, instituții din domeniu, relațiile cu acestea;
  • Finalizarea procedurii de achizitie publică și informarea ofertanților;
  • Managementul riscurilor aferente achizitiilor publice;
  • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale;
  • Modul de întocmire si depunere a DUAE de către fiecare participant la procedură;
  • Modul de întocmire a răspunsului la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractantă;
  • Reguli privind posibilitatea modificării contractelor de achiziţii publice/acord cadru în baza prevederilor art. 221 legea 98 si art 236-241 din legea 99/2016;
  • Modul de formulare şi depunere a contestaţiilor.

  Certificare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

  Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
  Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.
  IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Expert Achiziții Publice, COD COR 214946.

  Acte necesare înscrierii la curs
  și participării la examenul de acreditare


  Certificare Curs Expert Achiziții Publice

  Certificat de absolvire

  Supliment Europass la Certificatul Profesional

  Testimoniale absolvenţi

  Alte cursuri care te-ar putea interesa:

  Curs Manager Proiect
  Fonduri Europene

  Curs Expert Accesare
  Fonduri Europene

  Curs
  Evaluator Proiecte

  Curs Inspector
  Resurse Umane

  Curs Manager
  Resurse Umane

  Curs
  Inspector Salarii

  Curs
  DPO-GDPR

  Curs
  FORMATOR

  LISTA
  CURSURI ONLINE

  Formular informaţii suplimentare

  Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la curs sau înscriere telefonică, un consultant Euro Best Team vă stă oricând la dispoziţie! Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi formularul de mai jos şi veţi fi contactat în cel mai scurt timp!   0756.056.480

    

    

   Program cu publicul: 09:00 – 17:30