Euro Best Team - Traininguri Personalizate si Cursuri Acreditate

Formare și calificare pentru competitivitatea întreprinderilor

Proiect COMPETIT

Obiectiv general

Acest proiect urmărește creșterea competitivității companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, implicate în domeniile de specializare inteligentă din cadrul regiunii Nord Est, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin calificarea a 320 de angajați ai acestora până la finalul proiectului și prin sprijinul a 36 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă. 

Cui i se adresează proiectul?

Grupul țintă al proiectului este compus din 336 de angajați din întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, pentru cei ce provin din domeniile: turism, industrii creative, alimentație, sănătate, bioeconomie și TIC din regiunea NE, mai puțin persoane care asigură managementul companiilor în cauză sau care fac parte din departamentele de resurse umane ale acestora.

Dintre aceștia, 35 sunt reprezentați de angajați vârstnici (55-64 de ani). Toți membrii grupului țintă (336) vor beneficia de programe de formare (INDICATOR 4S36 Angajați care beneficiază de programe de formare), în timp ce 320 vor dobândi o calificare (INDICATOR 4S34 Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calitații de participant). Din cei 336 de participanți la programe de formare, 42 vor participa la 

cursuri de calificare de nivel 2, 140 la cursuri de specializare și inițiere acreditate de 50 de ore și 154 la cursuri de perfecționare și specializare acreditate de 100 ore.

De asemenea, grupul țintă al proiectului este compus din 36 de IMM-uri care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior din regiunea NE.

Aceste IMM-uri (toate cele 36) vor fi sprijinite pentru implementarea de programe de formare la locul de muncă (INDICATOR 4S17 Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri), urmând ca din acestea, 10 să introducă programe de învățare la locul de munca la 6 luni după finalizarea sprijinului (INDICATOR 4S35 Întreprinderi care introduc programe de înățare la locul de munca la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri).

Obiective specifice

Obiectiv specific 1

Management

Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros, prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizării impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 18 luni de implementare. Asigurarea unui management eficient și transparent al resurselor umane, materiale, financiare. Pregătirea și realizarea activităților de comunicare instituțională în cadrul activităților de proiect. Activitățile prevăzute în OS 1 sunt sub responsabilitatea S și P1. Realizarea unui management de succes al proiectului necesită planificarea minuțioasă pentru satisfacerea obiectivelor tehnice, satisfacerea cerințelor de timp ale proiectului și încadrarea în bugetul proiectului, raportarea și monitorizarea cheltuielilor, precum și elaborarea cererilor de rambursare conforme. Pentru a realiza OS 1 au fost prevăzute Sub.Act 1.1 și 1.2. pentru organizarea și gestionarea echipei de management și a echipei de implementare, pentru gestionarea financiară și gestionarea cheltuielilor și a CRC, pentru monitorizarea și validarea rezultatelor obținute (inclusiv punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor), pentru gestionarea achizițiilor necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, precum și realizarea activităților de comunicare instituțională a proiectului. Sub. Act. 1.2 se referă la gestionarea cheltuielilor indirecte, ca suport pentru managementul de proiect.

Obiectiv specific 2

Campanii de informare

Derularea a 10 sesiuni de informare, care vor totaliza minimum 300 de participanți, sesiuni ce se adresează IMM-urilor din regiunea NE care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară, în primele 15 luni de proiect; sesiunile de informare vor avea ca scop creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța participării angajaților lor la programe de formare continuă, în contextul schimbărilor înregistrate în conținutul muncii acestora, drept urmare a retehnologizării, creșterii competiției și nevoii de a se alinia cu cerințele pieței. Activitățile prevăzute pentru a atinge OS2 intră în responsabilitatea S si P1, respectiv subactivitatea A2.1 CAMPANII DE CONSTIENTIZARE A ANGAJATORILOR DIN DOMENIILE RELEVANTE PRIVIND IMPORTANȚA PARTICIPĂRII ANGAJAȚILOR LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ – inovare socială + nediscriminare.

Obiectiv specific 3

Formare profesională

Selecția și introducerea în formare a 336 de angajați din companii care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, din regiunea Nord-Est, dintre care 320 de persoane vor fi calificate, pe perioada de desfășurare a proiectului. Activitățile prevăzute pentru a atinge OS3 intra în responsabilitatea S si P1, respectiv: A3. PROGRAM DE FORMARE PROFESIOANALĂ cu următoarele subactivități: A3.1. Realizarea selecției și informării grupului țintă – intră în responsabilitatea S și presupune informarea a 400 de persoane și recrutarea a 336 de persoane; A3.2. Realizarea efectivă a cursurilor de formare intră în responsabilitatea P1 și presupune formarea a 336 de persoane, dintre care 320 vor fi calificate.

Obiectiv specific 4

Sprijin acordat IMM-urilor

Selectarea și capacitarea a 36 de IMM-uri din regiunea Nord-Est, care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară, în vederea introducerii de programe la locul de muncă, dintre care 10 IMM-uri vor iniția programe de învățare la locul de muncă în termen de maxim 6 luni de la finalizarea proiectului. Activitățile prevăzute pentru a atinge OS4 intră în responsabilitatea S și P1, respectiv: A4. SPRIJIN ACORDAT IMM-URILOR DIN DOMENIILE RELEVANTE ÎN VEDEREA INTRODUCERII UNOR PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ, cu subactivitatea A4.1 Capacitare companii în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă, ce intră în responsabilitatea S si P1. 

Activități

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Suport management de proiect – Cheltuieli indirecte

ORGANIZARE CAMPANII CONȘTIENTIZARE

Campanii de conștientizare a angajatorilor din domeniile relevante, privind importanța participării angajaților la programe de formare continuă – inovare socială + nediscriminare

FORMARE
PROFESIONALĂ

Realizarea selecției și informării grupului țintă;
Realizarea efectivă a cursurilor de formare;
Participarea angajaților la programe de formare continuă;

 

SPRIJIN ACORDAT
IMM-URILOR

Capacitare companii în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă

Rezultate

Managementul transversal al proiectului - informare proiect

36 de IMM-uri sprijinite - 10 IMM-uri care desfășoară programe de formare la locul de muncă la 6 luni de la finalizarea proiectului